Winkelwagen

Leveringsvoorwaarden


kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Leveringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden 
Ondernemingsgegevens 
Creaidee
2910 Essen
info@creaidee.be
BTW BE0877204256 
Artikel 1: Algemene bepalingen 
De electronische webwinkel van Creaidee met maatschappelijke zetel te 2910 Essen (België), BTW BE0877204256 biedt haar klanten de mogelijkheid om een deel van het assortiment van Creaidee online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Creaidee. 
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 
Artikel 2: Prijs 
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 
Artikel 3: Aanbod 
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 
Creaidee is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Creaidee is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Creaidee. 
Creaidee is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 
Artikel 4: Online aankopen 
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van Creaidee online aan te kopen. 
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van CReaidee. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd.. 
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
- via overschrijving
- contant bij afhaling van de aangekochte goederen in Essen , na afspraak. 
Wanneer de aangekochte artikelen op de webshop de gewichtsgrens van 30kgr overschrijden dan kan de verzending in twee gesplitst worden en kunnen er extra transportkosten in rekening gebracht worden. Wanneer dit het geval is neemt Creaidee steeds contact op met de klant om tot een overeenstemming van transport te komen. Wanneer de klant met het voorstel niet akkoord kan gaan, kan in onderling overleg de order kostenloos geannuleerd worden. 
Producten die gekocht zijn in onze webshop, maar waar wij nog geen betaling van ontvangen hebben, blijven 7 dagen gereserveerd voor de klant. Eens deze termijn verstreken is, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen. Creaidee behoudt zich het recht voor om deze termijn om welke reden dan ook te verkorten of verlengen. 
Creaidee stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal of enigszins andere schade opgelopen tijdens en na verzending
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Creaidee. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Creaidee te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 
Artikel 6: Sancties voor niet-betaling 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Creaidee beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt Creaidee zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 
Artikel 7: Klachten 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
Artikel 8: Garantie 
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Creaidee via info@creaidee.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Creaidee. 
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Bij breigarens zijn knopen in de draad een normaal verschijnsel. 
De garantie is niet overdraagbaar. 
Artikel 9: Verzakingstermijn 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : 
De consument heeft het recht aan Creaidee mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Creaidee via info@creaidee.be en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Creaidee, 2910 Essen, België.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 

Artikel 10: Privacy 
Creaidee verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Creaidee toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Creaidee bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Creaidee uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@creaidee.be . 

Creaidee respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door Creaidee om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 
Artikel 12: Klantendienst Creaidee 
De klantendienst van Creaidee is bereikbaar via e-mail op info@creaidee.be 
Artikel 13: Wijziging voorwaarden 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Creaidee. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 
Creaidee kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 
Artikel 14: Bewijs 
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. 
Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in België bevoegd. 
Creaidee | email: info@creaidee.be